TFP

Photo: Ruslan Nabiyev

Hair: Anton Zabolotnyi